Yargıtay 12 Hukuk Dairesi 26.02.1996 tarihli E:2210 K:2383 Sayılı kararı

Paylaşan kullanıcı: mehmetcamoglu
12 Ekim 2012 Cuma 16:55:05

Zamanaşımına uğramış Kambiyo Senet Takibinde izlenecek takip şekli husunda Yargıtay 12 Hukuk Dairesi 26.02.1996 tarihli E:2210 K:2383 Sayılı kararına ihtiyaç vardır . Bu karar elinde olan meslektaşın paylaşması talep olunur.


Sayğılarımla


Av. Mehmet ÇAMOĞLUGörüşler


Görüş Yazan
Aramış olduğunuz karara ulaşılamamıştır. Ancak size yardımcı olabilecek bir karar bulunmuştur. Yararlı olması dileğiyle....

YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ
Tarih: 22.3.2005 Esas: 2004/9545 Karar:2005/3052

Zamanaşımına Uğrayan Çek Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcıdır

Özet: İtirazın iptali davasına konu çeklerin zamanaşımına uğradığı tartışmasızdır. Çeklerin zamanaşımına uğraması halinde, kambiyo hukukundan doğan haklar kaydedilir. Bu durumda taraflar arasında temel ilişki bulunması halinde bu belgeler yazılı delil başlangıcı niteliği kazanır. Yazılı delil başlangıcı bulunması halinde ise alacak tanık dahil her türlü delil ile kanıtlanabilir. Temel ilişki bulunmaması halinde sebepsiz iktisap hükümlerinden yararlanılabilir.


1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU m. 292
6762 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU m. 642, 644

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar

Davacı vekili, müvekkilinin ayakkabı satışı nedeniyle davalıdan alacaklı olduğunu, alacağın tahsili için girişilen icra takibine davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline ve % 40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konulan çeklerin süresinde bankaya ibraz edildikleri halde takibe konulmadığını, çeklerin hamiline çekler olup, borç ikrarı içeren belge olmadığını, bu haliyle delil başlangıcı niteliğinde bulunmadığını, davacının iddialarını yazılı delille kanıtlaması gerektiğini bildirerek davanın reddi ile tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan deliller göre dosyaya asılları ibraz edilen çeklerin zamanaşımı süresi geçmiş olmasına rağmen on yıllık genel zamanaşımı süresinin dolmadığı, borcun ödendiğine dair davalı yanca dosyaya delil sunulmadığı gerekçeleriyle davanın kabulüne, davalının % 40 tazminatla sorumluluğuna karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

İcra takibine dayanak yapılan çeklerin zamanaşımına uğramış olduğu tartışmasızdır. Zamanaşımına uğramış çekler sebebiyle kambiyo hukukundan doğan haklar yitirilmiş olur. Bu durumda taraflar arasında temel ilişki bulunması halinde bu belgeler yazılı delil başlangıcı niteliği alır ve belgeye dayanan kişi alacağını (tanık dahil) her türlü delille kanıtlayabilir ya da arada temel ilişki bulunmaması halinde TTK`nun 644. maddesinde düzenlenen sebepsiz iktisap hükümlerine dayanılabilir.

Somut olayda taraflar arasında temel ilişki bulunduğu mahkemece de kabul edildiğine göre takip ve dava konusu zamanaşımına uğramış çeklerin yazılı delil başlangıcı olarak değerlendirilebileceği ve alacağın varlığını ispat etme külfetinin davacı tarafta olduğu düşünülmeden ispat külfetinin tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 22.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yargıdunyasıdergısı

13 Ekim 2012 Cumartesi
09:39:32
Görüşünüz :
   


Yargı Dünyası
http://www.yargidunyasi.com.tr/
Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.