TTK’DA DEĞİŞİKLİK Ö.. İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ .. 2016 YILI TANIKLIK ÜCRET .. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TA.. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİN.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. ENFLASYON ORANLARI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. YARGI HARÇLARI YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET YENİDEN DEĞERLEME ORANLAR.. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GE..

YARGILAMADA PARASAL SINIRLAR

HMK / HUMK PARASAL SINIRLAR


1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Görev ve Parasal Sınırlara İlişkin Yeni Düzenlemeler

 


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1, 2, 3 ve 4. maddelerinde mahkemelerin görevi düzenlenmiş olup yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2011 tarihi itibariyle dava konusunun değerine göre göreve ilişkin parasal sınır ay­rımı son bulmuştur.


6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi:


Geçici Madde 1- (1) Bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri,


Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uy­gulanmaz.


(2) Bu kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz.


Kanunun bu geçici maddesi uyarınca; kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış davalar sonunda verilmiş hükümlere karşı (karar 1 Ekim 2011 tarihinden sonra verilmiş olsa bile) önceki kanuna göre mümkün ise temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurulabilecektir. Yani 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış olan davalar kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar (Bölge Adliye Mahkemeleri kurulsa bile) 1086 sayılı HUMK’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.


1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanacaktır.


6217 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 3. madde:


Geçici Madde 3- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan

değişiklikten önceki 427 ila 454’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


(3) Bu kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.


Buna göre; Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlamadığı sürece 1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda da 1086 sayılı HUMK’daki kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanacaktır.
PARASAL SINIRLAR


Senetle İspat Zorunluluğu (HMK m. 200)*                              2.500.-TL


İSTİNAF


Hukuk Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                           1.500.- TL


İcra Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                                2.190.- TL


İş Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                                    1.000.-TL


Ceza Mahkemeleri (Adli Para Cezası) Beraat Halinde: 500 güne kadar adli para cezası gerektiren suçlar Mahkumiyet Halinde 3.000.-TL dahil adli para cezası


İdari Yargı Kesinlik Sınırı                                                            5.000.-TL


TEMYİZ


Hukuk Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                         25.000.- TL


İcra Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                              22.400.- TL


İş Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                                    5.000.-TL

İdari Yargı Kesinlik Sınırı                                                         116.000.-TL


Temyizde Duruşma Parasal Sınırı                                         60.000.- TL


İdari Para cezalarına itiraz kesinlik Sınırı                               3.000.- TL


 

 

 


Yargı Dünyası
http://www.yargidunyasi.com.tr/
Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.