2016 YILI TANIKLIK ÜCRET .. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TA.. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİN.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. ENFLASYON ORANLARI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. YARGI HARÇLARI YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET YENİDEN DEĞERLEME ORANLAR.. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GE.. PRİME ESAS KAZANÇ TABAN V.. KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİK..

HMK'DA VE HUMK'DA PARASAL SINIRLAR

HMK / HUMK PARASAL SINIRLAR


1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Görev ve Parasal Sınırlara İlişkin Yeni Düzenlemeler

 


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1, 2, 3 ve 4. maddelerinde mahkemelerin görevi düzenlenmiş olup yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2011 tarihi itibariyle dava konusunun değerine göre göreve ilişkin parasal sınır ay­rımı son bulmuştur.


6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi:


Geçici Madde 1- (1) Bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri,


Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uy­gulanmaz.


(2) Bu kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz.


Kanunun bu geçici maddesi uyarınca; kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış davalar sonunda verilmiş hükümlere karşı (karar 1 Ekim 2011 tarihinden sonra verilmiş olsa bile) önceki kanuna göre mümkün ise temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurulabilecektir. Yani 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış olan davalar kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar (Bölge Adliye Mahkemeleri kurulsa bile) 1086 sayılı HUMK’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.


1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanacaktır.


6217 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 3. madde:


Geçici Madde 3- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan

değişiklikten önceki 427 ila 454’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


(3) Bu kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.


Buna göre; Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlamadığı sürece 1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda da 1086 sayılı HUMK’daki kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanacaktır.HUMK’da 01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR(1)


Dava Değerine Göre Görevli Mahkemenin Belirlenmesi, HUMK m. 8/1: 7.780.-TL


Açıklama: İflas davalarıyla vakfa ilişkin davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan doğan değer veya miktarı 7.780.-TL’yi geç- meyen davalarda Sulh Mahkemeleri, bunun üzerinde ise Asliye Mahkemeleri görevlidir. (HMK’nun 1, 2, 3, 4 ve Geçici 1. mad­deleri uyarınca 01.10.2011 tarihinden önce açılmış davalar için geçerlidir) 01.10.2011 tarihi itibarıyla göreve ilişkin parasal sınır uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.


Senetle İspat Zorunluluğu, HUMK m. 288/1: 590.-TL


Açıklama: Bir Hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 590.-TL’yi geçiyorsa senetle ispat edilmesi zorunludur(2).

 ______________________

(1) 26/09/2004 tarih ve 5236 Sayılı Kanun’un 18. maddesi ile HUMK’na eklenen Ek-4. madde uyarın- ca; görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz,Yargıtay’da duruşma, senetle ispata ve Sulh Mahkemelerin- deki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine ilişkin maddelerdeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’n­ca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanmaktadır.


(2) Ancak, bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple 590.-TL’den aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz (HUMK m. 288/2). Ayrıca, se- nede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı def’i olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 590.-TL’den az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz (HUMK m. 290).


(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda parasal kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü parasal sınırı geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz (HUMK m. 426/A 3. ve 4. fıkraları).
 


                             

 

 

HMK’da 01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN

UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR

 

Senetle İspat Zorunluluğu, HMK m. 200: (1 Ekim 2011 tarihinden itibaren) 2.500.-TL

 

Açıklama: Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yeni­lenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle ikibin beşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.

 

Miktar İtibariyle Kanun Yoluna Başvurulamayan (Kesin) Kararlar HUMK m. 426/A: 2.190.-TL

 

Açıklama: Miktar veya değeri 2.190.-TL’yi geçmeyen malvarlığı dava­larına ilişkin kararlar kesindir(3).

 

İstinaf Kanun Yoluna Başvurmada Parasal Sınır, HUMK m. 426/A*:

 

Açıklama: Uygulama Bölge Adliye Mahkemeleri kurulduğunda başla­yacağından maddede yazılı miktar yeniden değerleme oranına göre artırılıp hesaplanmamıştır.

 

Temyiz Kanun Yoluna Başvurmada Parasal Sınır, HUMK m. 428/1*:

 

Açıklama: Bölge Adliye Mahkemeleri henüz kurulup göreve başlamadığından maddede yazılı miktar yeniden değerleme oranına göre artırılıp hesaplanmamıştır(4).

 

Temyizde Duruşma için Parasal Sınır, HUMK m. 435/2: 22.400.-TL

 

Açıklama: Miktar veya değeri 22.400.-TL’yi aşan alacak ve ayın da­valarında taraflar temyiz veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını isteyebilir(5).

 

Karar Düzeltmede Parasal Sınır, HUMK m. 440/III (Mülga)*: 13.390.-TL

 

Açıklama: Miktar veya değeri 13.390.-TL’den az olan davalara ait hü­kümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar hakkında karar düzeltme istenemez.

 

İcra Mahkemesi Kararları Kesinlik Sınırı İİK m. 363 6.310.-TL

______________________

(*) 26.09.2004 tarih ve 5236 Sayılı Kanun’un 21. maddesi ile değiştirilen HUMK’nun Geçici 3. maddesi uyarınca; Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muha­kemeleri Kanunu’nun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(4) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, parasal kesinlik sınırı alacağın tamamı­na göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü parasal sınırı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir (HUMK m. 428/6 bent).

(5) Duruşma için parasal sınırın belirlenmesinde 428. maddenin ikinci fıkrası kıyas yoluyla uygulanır (HUMK m. 435/3).

 

 

 


Yargı Dünyası
http://www.yargidunyasi.com.tr/
Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.