2016 YILI TANIKLIK ÜCRET .. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TA.. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİN.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. ENFLASYON ORANLARI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. YARGI HARÇLARI YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET YENİDEN DEĞERLEME ORANLAR.. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GE.. PRİME ESAS KAZANÇ TABAN V.. KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİK..

TEMYİZDE SÜRE BAŞLANGICI VE TEMYİZ SÜRESİ *       MAHKEME         SÜRE BAŞLANGICI   SÜRE

 

Asliye Hukuk Mahkemesi                 Tebliğ                   15 Gün

 

Asliye Ticaret Mahkemesi                Tebliğ                   15 Gün

 

Tüketici Mahkemesi                         Tebliğ                   15 Gün

 

Aile Mahkemesi                               Tebliğ                    15 Gün

 

Fikri ve Sınai Haklar

Hukuk Mahkemesi                              Tebliğ                        15 Gün

 

Sulh Hukuk Mahkemesi                   Tebliğ                     8 Gün

 

İş Mahkemesi                            Tefhim / Tebliğ              8 Gün

 

İcra Mahkemesi (Hukuk)           Tefhim / Tebliğ             10 Gün

 

İcra Mahkemesi (Ceza)             Tefhim / Tebliğ              7 Gün

 

Ceza Mahkemesi                      Tefhim / Tebliğ               7 Gün

 

Danıştay, İdare Mahkemesi,

Vergi Mahkemesi                            Tebliğ                     30 Gün

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Geçici Madde 3- (1) Bölge Adliye Mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Buna göre; Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlamadığı sürece 1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda da 1086 sayılı HMUK’daki kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanacaktır.


Yargı Dünyası
http://www.yargidunyasi.com.tr/
Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.